Jak bakteriální kořist ovlivňuje společenstva dravých sladkovodních bičíkovců?

Společenstva heterotrofních bičíkovců o velikosti většinou 2-8 µm (HNF, z anglického heterotrophic nanoflagellates) představují významnou součást sladkovodních ekosystémů. Potravou těchto nepatrných dravců jsou rozmanité druhy bakterií, které žijí mezi mikroorganismy ve vodě. Jednotlivé druhy těchto bakterií jsou přitom pro heterotrofní bičíkovce různě kvalitním zdrojem potravy. Mohou tím pádem ovlivnit růst a druhové složení populací heterotrofních bičíkovců, jejich dynamiku v čase a také transport uhlíku do vyšších úrovní potravního řetězce.

 Karel Šimek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR společně se svými kolegy uskutečnil celkem 11 experimentů s přirozenými společenstvy heterotrofních bičíkovců, která pocházela z různých fází sezóny ze dvou sladkovodních prostředí. V pokusech vědci odstranili větší zooplankton, který se živí bičíkovci a ponechali je lovit 16 různých typů v planktonu početných a ekologicky významných druhů bakterií, včetně bakterií skupiny Betaproteobacteria (rody Limnohabitans, Polynucleobacter a Methylopumilus) a jednoho kmene ze skupiny Actinobacteria.

Badatelé zjistili, že růst přírodních populací heterotrofních bičíkovců v experimentech je ve vztahu k typu bakteriální kořisti i k období v sezóně velice proměnlivý. Některé druhy bakterií, např. ze skupiny Actinobacteria, dokonce reprezentují velmi chudý zdroj potravy, který umožnil pouze velmi omezený nebo dokonce neumožnil žádný růst bičíkovců. Také se ukázalo, že společenstva heterotrofních bičíkovců při přechodu na potravu v daném experimentu procházejí různě dlouhým adaptačním obdobím, během něhož dochází zejména ke změnám v jejich druhovém složení. Ve společenstvech miniaturních lovců bakterií se prosadí ty druhy bičíkovců, které jsou nejlépe přizpůsobeny na lov převládající kořisti, a mají srovnatelně rychlý růst jako jejich bakteriální kořist. Práce také prezentuje návrh koncepčního modelu, který objasňuje rychlé změny ve složení jak společenstev bakterií, tak i jejich predátorů – bičíkovců, čímž se významně urychluje přenos organického uhlíku od bakterií do vyšších trofických úrovní.

Šimek, K., Grujčić, V., Hahn, M. W., Horňák, K., Jezberová, J., Kasalický, V., Nedoma, J., Salcher, M. M., Shabarova, T. 2017. Bacterial prey food characteristics modulate community growth response of freshwater bacterivorous flagellates. Limnology and Oceanography online 12. 12. 2017. 

Kontakt: prof. RNDr. Karel Šimek CSc. (ksimek at hbu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.