Spontánní zarůstání versus lesnické rekultivace na výsypkách střední Evropy

Spontánní zarůstání narušených míst vegetací je postupem při obnově ekosystémů, který zahrnuje výhradně přirozené procesy. Může být s úspěchem využit na řadě různých míst v rozmanitých prostředích světa pro obnovu krajiny po těžbě. V současnosti se ale tento postup stále využívá jen výjimečně a bývá omezený na malá území. Důvodem bývají především různé legislativní překážky. Mnohem častěji se při obnově míst zasažených těžbou používá lesnická rekultivace, která obvykle zahrnuje technické úpravy krajiny a především půdy, a rovněž pěstování různých druhů dřevin, nezřídka včetně nepůvodních druhů. Takové zásahy přitom často vyústí v likvidaci biologicky cenných stanovišť, a také bývají poměrně nákladné.

Lenka Šebelíková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její kolegové porovnali spontánní zarůstání vegetací a lesnickou rekultivaci na výsypkách po těžbě uhlí. Takové srovnání může poskytnout cenné informace o průběhu obnovy ekosystémů a o vhodnosti použitých postupů pro využití na větších územích. Badatelé prostudovali vegetaci spontánně zarůstajících a lesnicky rekultivovaných výsypek ve třech různých oblastech střední Evropy. Výzkum probíhal v České republice, v Maďarsku a v Německu. Jejich hlavním cílem bylo porovnat průběh změn vegetace a druhové bohatství vegetace u těchto dvou přístupů k obnově krajiny ve větším geografickém měřítku.

Výsledky studie ukázaly, že ve všech třech studovaných oblastech byla druhová bohatost vegetace vyšší na výsypkách, které spontánně zarůstají. Výchozí podmínky se u jednotlivých výsypek lišily, ale změny vegetace postupně směřují do podoby lesního porostu. Rovněž vyšlo najevo, že spontánní zarůstání vegetací je ve vývoji do lesního porostu srovnatelně rychlé jako lesnická rekultivace. Spontánní zarůstání vegetací se ukázalo jako smysluplnější a efektivnější, pokud jde o ochranu přírody a krajiny. Autoři studie dospěli k závěru, že by se metoda obnovy vegetace spontánním zarůstáním měla stát plnohodnotnou alternativní strategií pro obnovu lesních porostů ve střední Evropě.

 

Šebelíková, L., Csicsek, G., Kirmer, A., Vítovcová, K., Ortmann‐Ajkai, A., Prach, K., Řehounková, K. 2019. Spontaneous revegetation versus forestry reclamation – Vegetation development in coal mining spoil heaps across Central Europe. Land Degradation & Development 30: 348–356.

Kontakt: Mgr. Lenka Šebelíková (lsebelikova at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.