Společenstva fototrofních mikrobů v různých půdách vysoké Arktidy

Vysoká Arktida, tedy nejsevernější části kontinentů na severní polokouli, zahrnuje celou řadu typů půd. Jejich vývoj do značné míry určují kryogenní procesy, čili především tvorba ledu v těchto půdách. Vznik ledu v půdě přitom mění její fyzikální vlastnosti a může rovněž vyvolat chemické změny, které zase významně ovlivňují společenstva mikroorganismů. Jde například o změny salinity, pH, vodivosti nebo obsahu plynů v půdě. Život těchto mikroorganismů také výrazně omezuje nedostatek kapalné vody, který se projevuje především v zimním období. V dnešní době dochází k rychlému oteplování Arktidy, což vede i ke změnám ve zdejších společenstvech půdních mikroorganismů. Proto je významné sledovat tato společenstva i jejich vztahy k podmínkám prostředí. 

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho spolupracovníci nedávno prostudovali složení společenstev fototrofních mikrobů – čili takových, které využívají k získání energie fotony světelného záření – ve třech různých typech půd ve vysoké Arktidě (půda zarostlá vegetací u moře, biologická půdní krusta ve vyšší nadmořské výšce a málo vyvinutá biologická půdní krusta u ledovce). Tato místa se navzájem lišila mikroklimatickými podmínkami. Výzkum proběhl v zálivu Petunia na Špicberkách. Badatelé v těchto půdách zjišťovali diverzitu fototrofních mikrobů, jak morfologickými, tak i molekulárními metodami.

Z jejich výsledků vyplývá, že v biologické půdní krustě ve vyšší poloze i v málo vyvinuté biologické půdní krustě u ledovce převažovaly sinice. Mezi sinicemi obou těchto typů půd přitom dominovaly vláknité sinice, především druhy rodu Leptolyngbya. Naproti tomu ve společenstvu nízko položené půdy zarostlé vegetací převládaly kokální mikrořasy, hlavně ze skupin zelených řas a různobrvek. Tento výzkum přispěje k lepšímu pochopení struktury a ekologie společenstev fototrofních mikroorganismů v různých typech půd Arktidy.

Pushkareva, E., Wilmotte, A., Láska, K., Elster, J. 2019. Comparison of Microphototrophic Communities Living in Different Soil Environments in the High Arctic. Frontiers in Ecology and Evolution 7: 393.

Kontakt: prof. Ing. Josef Elster CSc. (jelster at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.