Sinice z půdních krust v antarktické polární pustině

Dnešní Antarktida je nejvíce izolovaným, nejchladnějším, největrnějším a nejsušším kontinentem planety. Naprostou většinu povrchu Antarktidy pokrývá led. Pouhých 0,34 procenta celkové rozlohy tohoto kontinentu je bez ledu. Ve většině případů jde o nunataky, vrcholky hor a další části antarktických pohoří. V tomto prostředí jsou běžné biologické půdní krusty, které jsou tvořeny půdou a společenstvy živých organismů. Významnou roli mezi nimi hrají sinice, fotosyntetické bakterie, které se snaží vytěžit maximum z kratičké vegetační sezóny Antarktidy a zdejšího prostředí, velmi chudého na živiny.

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci pomocí molekulárních a morfologických metod prozkoumali společenstva sinic půdních krust na čtyřech místech hor Sør Rondane v Antarktidě. Dvě z těchto míst zahrnovaly nunataky a dvě horské hřebeny. Jednotlivé lokality se mezi sebou lišily typem substrátu, klimatickými podmínkami a parametry půdy.

Badatelé odhadli obsah buněk sinic v krustách pomocí epifluorescenční mikroskopie. Na třech ze čtyř studovaných lokalit převládaly vláknité sinice. Na čtvrté lokalitě, hřebenu Utsteinen, bylo více jednobuněčných sinic. Diverzita sinic krust byla studována metodami molekulárního fingerprintingu. Z výsledků analýz vyplývá, že v krustách jsou hojné vláknité sinice rodů, jako jsou Leptolyngbya, Phormidium  a Microcoleus. Rozdílné charakteristiky substrátu se odrážely v rozdílech ve složení společenstev sinic. Krusty na štěrku z ruly obsahovaly menší množství sinic, nežli krusty na žule. Získané údaje budou v budoucnu využity k testování vlivu manipulace klimatických podmínek a k předpovědím evoluce společenstev sinic v terestrických biotopech Antarktidy.

Pushkareva, E., Pessi, I. S., Namsaraev, Z., Mano, M. J., Elster, J., Wilmotte, A. 2018. Cyanobacteria inhabiting biological soil crusts of a polar desert: Sør Rondane Mountains, Antarctica. Systematic and Applied Microbiology 41: 363–373.

Kontakt: doc. Ing. Josef Elster CSc. (jelster at butbn.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.