Nový druh sinice Nostoc neudorfense z České republiky

říci, že by jejich taxonomie byla již kompletně vyřešená. Tyto sinice mívají celou řadu zajímavých morfologických znaků i ekologických adaptací na rozmanité podmínky prostředí, díky čemuž je tento rod velmi proměnlivý. Taxonomie rodu Nostoc zůstává velmi náročnou, stejně jako určování jednotlivých druhů. Neobejde se to bez morfologických pozorování, zhodnocení ekologie dotyčných sinic, a také bez detailních molekulárních i fylogenetických analýz.

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho kolegové nedávno prostudovali kmen sinic z okruhu rodu Nostoc, označený jako ARC8. Tento kmen byl izolován ve Františkově, v záplavové oblasti řeky Dračice, která je pravostranným přítokem Lužnice, v jihovýchodní části Jihočeského kraje. K taxonomickému výzkumu sinic kmene ARC8 využili polyfázický přístup, včetně zhodnocení jejich morfologie, ekologie, molekulárních dat i fylogeneze. 

Sinice kmene ARC8 vykazují morfologii typickou pro rod Nostoc. Detailní analýzy morfologických znaků potvrdily, že jde skutečně o zástupce tohoto rodu. Ke stejnému závěru dospěly i fylogenetické analýzy, které byly založené na genu pro ribozomální 16S rRNA, také analýzy založené na genu pro velkou podjednotku enzymu RuBisCO (rbcL), a rovněž analýzy sekundární struktury 16S–23S ITS, oblasti nekódující DNA, která v genomu odděluje geny pro ribozomální 16S a 23 rRNA. Výsledky analýz dovedly badatele k závěru, že se v případě kmene ARC8 jedná o nový druh sinic rodu Nostoc. Tento druh popsali jako Nostoc neudorfense sp. nov. 

 

Singh, P., Šnokhousová, J., Saraf, A., Suradkar, A., Elster, J. 2019. Phylogenetic evaluation of the genus Nostoc and description of Nostoc neudorfense sp. nov., from the Czech Republic. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology online 30. 3. 2020.

 Kontakt: doc. Ing. Josef Elster CSc. (jelster at butbn.cas.cz)

 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.