Mimořádný úspěch v celostátní středoškolské odborné činnosti SOČ

Studentka gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích Tereza Maxerová zvítězila s prací „Vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků“ v celostátním kole 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí.

Přes čtyři roky sledovala pod vedením Vojtěcha Koláře z Katedry biologie ekosystémů PřF JU změny společenstev vodních brouků v nově obnovených tůních na bývalém tankodromu u Vrbenských rybníků nedaleko Českých Budějovic. Cílem její studie bylo zjistit, jak revitalizace tůní ovlivnila druhové složení vodních brouků a zda přispěla k celkovému zvýšení diverzity. Výsledky ukázaly, že první rok po zásahu došlo k propadu diverzity, ta ale v následujících letech vzrostla a dokonce překonala původní společenstvo před zásahem. Některé druhy však vymizely úplně. Pro podpoření lokální biodiverzity je proto důležité vytvořit mozaiku různě starých tůní a postupně je obnovovat. Tyto výsledky mohou být využity při navrhování dalšího managementu nejen na této lokalitě.

Gratulujeme Tereze k úspěchu a přejeme hodně nadšení do dalšího studia!


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.