Jakým způsobem ovlivňuje heterogenita kulturní krajiny populace zajíců polních?

Kulturní krajina v Evropě se utvářela po tisíce let, působením rozmanitých lidských aktivit. V posledních desetiletích se ale její struktura dramaticky mění díky intenzifikaci zemědělství. To má značné důsledky pro stabilitu i fungování krajiny. Zejména v oblastech nížin, kde je zemědělství nejvíce intenzivní, došlo k přetvoření pestré kulturní krajiny na mnohem více homogenní krajinu s nízkým počtem pěstovaných plodin. V různých částech Evropy se průběh intenzifikace zemědělství z historických důvodů liší, vždy ale zásadním způsobem ovlivňuje organismy, které v kulturní krajině žijí.

Jan Riegert z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho kolegové zkoumali, jaký vliv má struktura krajiny, a také hustota výskytu predátorů, na populace zajíce polního (Lepus europaeus). Zajíci jsou specialisté na život v kulturní krajině, ale jejich počet s v posledních desetiletích snižuje. Badatelé zjišťovali populační hustotu a jejich preference k různým typům biotopů v sedmi různých oblastech s kulturní krajinou. Šest z nich leží v České republice a jeden v Rakousku.

Průzkum v terénu ukázal, že v České republice se průměrná hustota zajíců v kulturní krajině pohybuje mezi 6,8 a 17 jedinci na 100 hektarů. V Rakousku je průměrná hustota 65,3 zajíců na 100 hektarů. Mezi jarním a podzimní abundancí zajíce nebyly nalezeny zásadní rozdíly. Abundance zajíců klesala s rostoucí homogenitou krajiny a stoupala s plochou obdělávané půdy. Přítomnost lišek, jako významných predátorů, kteří loví zajíce, neměla na abundanci zajíců vliv. Výsledky studie naznačují, že pro ochranu a podporu zajíců v evropské krajině je zásadní snaha o zvýšení pestrosti krajiny a především zmenšování velikosti jednotlivých polí.

Pavliska, P. L., Riegert, J., Grill, S. Šálek, M. 2018. The effect of landscape heterogeneity on population density and habitat preferences of the European hare (Lepus europaeus) in contrasting farmlands. Mammalian Biology 88: 8–15.

Kontakt: Mgr. Jan Riegert, Ph.D. (honza at riegert.cz).


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.