Jaké jsou typy městské vegetace v italském Milánu?

Vegetace měst hraje stále větší roli v globální biodiverzitě i jako prostředí pro stále větší počet lidí. V roce 2050 by ve městech mělo žít zhruba 68 procent obyvatel planety. Právě vegetace měst je ale přitom v ekologickém i sociologickém výzkumu stále spíše opomíjená. Stejně tak je v mnoha městech do značné míry neznámá biodiverzita městského prostředí. Chiara Toffolo z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se s kolegy zaměřila na floristickou, ekologickou a funkční diverzitu typů vegetace v italském Milánu. 

Soustředili se přitom na zastavěné plochy, ať už obydlené či průmyslové, vegetaci kolem silnic a cest, vegetaci v okolí železnic a železničních stanic a na vegetaci parků a zahrad. V těchto typech vegetace badatelé provedli floristický průzkum a sestavili floristickou databázi. U každé prozkoumané lokality zaznamenávali druhovou bohatost, zastoupení invazních druhů, taxonomických skupin a životních forem, funkční diverzitu, ekologické strategie, Ellenbergovy indikační hodnoty a další parametry. 

V rámci studie zaznamenali celkem cca 300 druhů rostlin. Zhruba třetina z nich (34 %) představovaly invazní druhy. V řadě sledovaných parametrů excelovala vegetace železnic, například v počtu druhů nebo ve funkční diverzitě. Naopak nízké hodnoty měla nejčastěji vegetace zastavěných ploch a vegetace okolí silnic. Výsledky výzkumu ukazují, že navzdory početnému zastoupení invazních druhů je vegetace Milána diverzifikovaná, pokud jde o její ekologické funkce. Je v ní zastoupena řada vzácnějších druhů, které jsou vázány na specifické biotopy. Vegetace železnic přitom představuje významný rezervoár a refugium pro mnoho původních druhů italské flóry a podle autorů studie si zaslouží, aby byla začleněna do plánování rozvoje městské krajiny.

  

Toffolo, C., Gentili, R., Banfi, E., Montagnani, C., Caronni, S.,. Citterio, S., Galasso, G. 2021. Urban plant assemblages by land use type in Milan: Floristic, ecological and functional diversities and refugium role of railway areas. Urban Forestry & Urban Greening 62: 127175. 

Kontakt: Chiara Toffolo (chiara.toffolo94 at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.