Jaká je dynamika společenstev bezobratlých v městském potoce?

Urbanizace je v dnešním světě globálním fenoménem. A pokud jde o nejbližší budoucnost, tak se intenzita urbanizace bude podle všeho stále zvyšovat. Přináší totiž významné výhody lidské společnosti v mnoha různých ohledech. Pro ekosystémy v okolí lidských sídel je to ale velká výzva a prudká urbanizace přináší četná rizika pro krajinu a organismy, které ji obývají. Proto je důležité průběžně sledovat vliv urbanizace na prostředí a rovněž na biodiverzitu.

András Csercsa z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci prostudovali vliv urbanizace na funkční i taxonomické složení společenstev velkých vodních bezobratlých na malém vodním toku v městském prostředí. Výzkum probíhal během dvou sezón na potoku Eger-patak, poblíž města Eger v severním Maďarsku. Tento potok pramení ve vápencových Bukových horách. Protéká městem Eger a několika menšími sídly, a po 68 kilometrech vtéká do řeky Tisy, nejdelšího přítoku Dunaje. Badatelé prozkoumali vodní bezobratlé potoka Eger-patak na celkem 15 lokalitách, uspořádaných na gradientu urbanizace.

Výsledky výzkumu ukázaly, že míra urbanizace prostředí kolem potoka určuje druhové složení společenstev vodních bezobratlých. Zároveň ale nebyl prokázán vliv míry urbanizace na druhovou bohatost těchto společenstev. S rostoucí urbanizací krajiny klesala početnost jedinců druhů ze skupin citlivých vodních bezobratlých (EPT). Závěry studie podporují představy, podle nichž má urbanizace značný vliv na biologickou kvalitu vodního toku. Rovněž se ukazuje, že urbanizované prostředí nabízí nové příležitosti, a že v něm vznikají nové typy ekosystémů. Společenstva vodních bezobratlých potoka v urbanizované krajině se sice svým složením podstatně liší od lokalit v méně urbanizovaném prostředí, jejich druhá bohatost je ale srovnatelná.

Bozóki, T., Krasznai‑Kun, E. A., Csercsa, A., Várbíró, G., Boda, P. 2018. Temporal and spatial dynamics in aquatic macroinvertebrate communities along a small urban stream. Environmental Earth Sciences 77: 559.

 Kontakt: András Csercsa (andras.csercsa at gmail.com)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.