Jak sezonalita ovlivňuje herbivory v lese mírného pásu?

Specializace herbivorů na hostitelské rostliny je tradičně v centru pozornosti výzkumu herbivorního hmyzu. Hraje také významnou roli v chápání koexistence druhů, uspořádání diverzity, tvorby společenstev a fungování ekosystémů. V dosavadních studiích se klade důraz na specializaci herbivorů v souvislosti s prostorovým uspořádáním, funkčními skupinami organismů nebo s taxonomií. Podstatně opomíjený je přitom časový rozměr specializace. Vztahy mezi rostlinami a herbivorů přitom podléhají značným změnám v čase. 

Carlo Seifert z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se společně s kolegy zaměřil na vliv sezonality, tedy změn během roku, na specializaci ve společenstvech herbivorů v lese mírného pásu. Vycházeli přitom z toho, že mladé olistění na počátku vegetační sezóny je obvykle více chráněno před nespecializovanými herbivory než zralé listy. Výzkum prováděli ve vzrostlém sekundárním nížinném opadavém lese na východě USA, poblíž městečka Toms Brook ve státě Virginia. V tomto lese převládají jako dominantní dřeviny duby, ořechovce a tupela lesní. Badatelé zde celkem odebrali přes 4 700 listožravých housenek na 16 druzích dřevin, které rostly na vytyčené ploše o rozloze 0,2 hektaru.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že oproti původním předpokladům se v lese vyskytovalo menší množství specializovaných herbivorů na počátku vegetační sezóny, než kolik jich objevili během letního období. Zároveň zjistili, že nárůst specializovaných herbivorů během léta je daným spíše obměnou druhového složení během sezóny a nikoliv změnami v potravním chování herbivorů. Tato zjištění jsou v rozporu s tradičními představami, podle nichž je mladé olistění na počátku vegetační sezóny méně zranitelné nespecializovanými herbivory. Badatelé upozorňují na to, že by dynamika zmíněných společenstev v čase měla být pokud možno zahrnována do studia vztahů herbivorů a jejich hostitelských rostlin.

  

Seifert, C.L.; Jorge, L.R.; Volf, M.; Wagner, D.L.; Lamarre, G.P.A.; Miller, S.E.; Gonzalez-Akre, E.; Anderson-Teixeira, K.J.; Novotný, V. 2021. Oikos online (June 2021).

Kontakt: MSc. Carlo Lutz Seifert (carlo_seifert at web.de)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.