Jak se mění vlastnosti rašeliny po revitalizaci odvodněných rašelinišť?

Vysoká hladina vody v rašeliništích hraje velmi významnou roli v udržování rovnováhy mezi hromaděním a rozkladem rašeliny. Rašeliniště přirozeně zadržují vodu v krajině a jsou zároveň významnými krajinnými prvky díky vysoké biodiverzitě. Na pokles vodní hladiny, který může být způsobem cíleným odvodněním kvůli obhospodařování krajiny či změnami klimatu, reaguje ekosystém rašeliniště velmi citlivě. V dnešní době je podstatná část rašelinišť střední Evropy zničena nebo významně ovlivněná lidskou činností, především odvodněním. V oblasti Šumavy již téměř dvě desetiletí probíhají revitalizační zásahy vedoucí k zadržení vody v krajině a obnovení původního vodního režimu, jejichž účelem je obnovit ekosystémy rašelinišť a podmáčených smrčin.

Zuzana Urbanová a Eva Kaštovská z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podílely na zhodnocení úsilí o revitalizaci rašelinišť za uplynulých 6 až 15 let. Sledovaly přitom vývoj vegetace obnovovaných míst, změny ve fyzikálně-chemických vlastnostech rašeliny a jejím složení, a také aktivitu půdních mikroorganismů. Fungování revitalizovaných rašeliništ ve své studii porovnávaly s neovlivněnými rašeliništi a také s dlouhodobě odvodněnými rašeliništi.

Badatelky potvrdily, že dlouhodobé odvodnění rašelinišť vede k celkové degradaci celého ekosystému. Nasvědčují tomu změny vegetace, okyselení půdy a významné změny ve složení zbytkové rašeliny, které vedou k významnému poklesu jejího oživení. Po opětovném zvýšení vodní hladiny se na odvodněných rašeliništích během několika let opět začíná šířit původní vegetace, kterou provází zvýšení biomasy a aktivity půdních mikroorganismů až na hodnoty blízké původním rašeliništím. Oproti tomu kvalita organické hmoty v rašeliništích se během 15 let významně nezměnila, což znamená, že obnova zásadní funkce ekosystému rašeliniště, tedy ukládání uhlíku ve formě rašeliny, zřejmě potrvá mnohem delší dobu.

Urbanová, Z., Straková, P., Kaštovská, E. 2018. Response of peat biogeochemistry and soil organic matter quality to rewetting in bogs and spruce swamp forests. European Journal of Soil Biology 85: 12–22.

Kontakt: RNDr. Zuzana Urbanová, Ph.D. (urbanz00 at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.