Jak jsou uspořádána společenstva tropických mravenců v globálním měřítku?

Jednotlivé druhy zaujímají v přírodě prostředí, které je dané jejich nároky i vztahy s ostatními druhy. Takové prostředí se označuje jako ekologická nika daného druhu. Nika bývá určena abiotickými faktory, jako je například teplota, vlhkost nebo sluneční záření, a zároveň i biotickými faktory, které představuje například potrava, predátoři nebo patogeny. Rozdělení ekologických nik mezi druhy ve společenstvu bývá důsledkem vlastností těchto druhů, ale také důsledkem historie jejich soužití i historie daného území. Společenstva v tropech často zahrnují velké množství nik, které obsazuje pestrá sestava druhů. 

Odborníci obvykle předpokládají, že niky ve společenstvech jsou uspořádané v důsledku konkurence mezi přítomnými druhy. Týká se to i mravenců, jejichž uspořádáním nik ve společenstvu se zabývaly četné vědecké studie. Obvykle se ale soustředily na lokální společenstva mravenců a nekladly důraz na uspořádání nik ve společenstvech napříč celými globálními areály výskytu mravenců. Mickal Houadria z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy prostudoval uspořádání nik a vliv konkurence ve společenstvech mravenců tropických deštných lesů. Využili k tomu potravní návnady, které odpovídaly přirozenému spektru potravy mravenců. Jejich výzkum probíhal na pěti vybraných lokalitách v tropických lesích neotropické oblasti, paleotropické oblasti a tropické Austrálie. 

Badatelé zjistili, že navzdory nemalému překrývání nik byly v každém ze studovaných společenstev tropických mravenců niky jednotlivých druhů výrazně odlišené, jak v potravě, tak i čase. Zároveň ale jednotlivé druhy mravenců nebyly odlišené prostorově, i když si tvrdě konkurovaly o oblíbené zdroje potravy. Většinu druhů mravenců lákaly cukrové výměšky a mrtvý hmyz, přesto ale některé druhy dávaly přednost sbírání semen, živého hmyzu anebo ptačího trusu. Rozrůznění nik mezi druhy bylo nejsilnější na místě, kde žilo nejméně druhů mravenců. Výsledky analýz celkově ukazují, že uspořádání společenstev mravenců je velmi specifické, dokonce i rámci jednoho biomu, v tomto případě v tropických lesích. Faktory, které ovlivňují uspořádání těchto společenstev, zůstávají i nadále nejasné. 

 

Grevé, M. E., Houadria, M., Andersen, A. N., Menzel, F. 2019. Niche differentiation in rainforest ant communities across three continents. Ecology and Evolution online july 2019. 

Kontakt: Dr. Mickal Yann Isani Houadria, PhD. (mickal.houadria at free.fr).O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.