Jak druhová bohatost rostlin a simulovaná změna klimatu ovlivňuje půdu?

Pro fungování suchozemských ekosystémů jsou velmi významné vztahy mezi společenstvy rostlin a půdními mikroorganismy. Navzdory tomu ale zatím není příliš jasné, jak na tyto vztahy působí změna klimatu, obzvláště pokud jde o současné působení na více úrovních ekosystému. Většina studií, které se doposud zabývaly vlivem změny klimatu na funkce ekosystémů, se zaměřovala na jedinou trofickou úroveň ekosystému, tj. například jen na rostliny anebo jen na půdní mikroorganismy.

Enrique Valencia z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a španělské univerzity Universidad Rey Juan Carlos a jeho kolegové v mezinárodním výzkumném týmu uskutečnili zajímavý venkovní experiment v řízených podmínkách v prostředí lučního ekosystému. Jeho cílem bylo zhodnotit, jak společenstva rostlin a půdních mikroorganismů, konkrétně jak bakterií, tak i prvoků, ovlivňují odpověď ekosystému půdy na současné změny druhového bohatství společenstva rostlin a simulovanou změnu klimatu. Druhová bohatost rostlin se v experimentu pohybovala mezi 1, 3 a 6 druhy, zatímco simulovaná změna klimatu spočívala v oteplení o 3 °C a poklesu srážek o 35%.

Výsledky experimentu napovídají, že působení druhové bohatosti a klimatu na fungování ekosystému půdy je nepřímo ovlivňováno změnami funkční struktury společenstva rostlin a jejich vztahem k početnosti a diverzitě půdních bakterií a prvoků. Ukazuje se, že oteplování klimatu vede k převládnutí větších a více produktivních druhů rostlin, k vyšší velikosti rostlin ve společenstvu, a také k poklesu diverzity společenstva rostlin. Uvedené změny zase vedou ke zvýšení početnosti bakterií a následně i ke zvýšení početnosti prvoků. Badatelé došli k závěru, že kaskádové efekty, které působí mezi funkčními znaky rostlin a početností různých typů půdních mikroorganismů, z velké části regulují odpověď ekosystému půdy na simulovanou změnu klimatu.

Valencia, E., Gross, N., Quero, J. L., Carmona, C. P., Ochoa, V., Gozalo, B., Delgado‐Baquerizo, M., Dumack, K., Hamonts, K., Singh, B. K., Bonkowski, M., Maestre, F. T. 2018. Cascading effects from plants to soil microorganisms explain how plant species richness and simulated climate change affect soil multifunctionality. Global Change Biology 24: 5642–5654. 

Kontakt: Enrique Valencia (valencia.gomez.e at gmail.com)

 


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.