Evoluce myší skupiny myši šedobřiché

Myši šedobřiché (Mus  triton, anglicky Gray-bellied pygmy mouse) jsou myšky, které žijí v hojném počtu ve východní a centrální Africe. Původně obývaly tropické a subtropické vlhké horské lesy a savany, dnes je možné se s nimi běžně setkat i v obhospodařované krajině. Náležejí mezi myši podrodu Nannomys, který představuje jedinou původní vývojovou linii rodu Mus na africkém kontinentu. Podle fosilních nálezů a molekulárních dat se tato linie objevila zhruba před 7.3 a 5,3 miliony let, kdy její předkové přešli do Afriky přes dnešní Arabský poloostrov. Myši šedobřiché jsou přitom jednou z nejstarších větví, která se odštěpila v podrodu Nanomys.

Odborníci měli dlouho za to, že myši šedobřiché tvoří jediný druh. V poslední době se ale objevily vědecké studie, které naznačují, že jde spíše o komplex většího počtu druhů. Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci se proto rozhodli prozkoumat geografickou strukturu a taxonomické uspořádání těchto afrických myšek. Za tím účelem analyzovali fylogenezi myší ze skupiny myši šedobřiché na základě jednoho mitochondriálního a šesti jaderných genů, společně s anatomickými znaky na lebce myší a také se znaky z dalších částí jejich těla. Do analýzy přitom zahrnuli celkem 208 jedinců z 80 různých lokalit, které pokrývají známý areál výskytu myši šedobřiché.

Výsledky výzkumu napovídají, že myši šedobřiché představují nejméně pět samostatných genetických linií, které se svým geografickým výskytem jen málo překrývají. Morfologické analýzy ale nicméně ukázaly, že se myši z těchto genetických linií navzájem liší jen málo, pokud jde o tělesné znaky a znaky na jejich lebkách. Proto badatelé dospěli k závěru, že myši šedobřiché by přece jenom měly zůstat jediným taxonomickým druhem s výraznou vnitrodruhovou genetickou strukturou. Dnešní genetické linie myší šedobřichých přitom podle všeho vznikly v raném pleistocénu, asi před 2 miliony let. Odlišnou genetickou strukturu těchto linií zřejmě utvářely změny klimatu v průběhu pleistocénu, společně s výrazně topograficky pestrou krajinou východní Afriky.

Krásová, J., Mikula, O., Mazoch, V., Bryja, J., Říčan, O., Šumbera, R. 2018. Evolution of the Grey-bellied pygmy mouse group: Highly structured molecular diversity with predictable geographic ranges but morphological crypsis. Molecular Phylogenetics & Evolution 130: 143–155.

Kontakt: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (sumbera at prf.jcu.cz)


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.