Co způsobí lokální vymření běžných rostlin ve vztazích mezi rostlinami a opylovači?

Podle soudobých ekologických teorií jsou společenstva a ekosystémy utvářeny a udržovány sítěmi mezidruhových vztahů. Pro pochopení fungování společenstev a v neposlední řadě pro jejich ochranu je důležité porozumět těmto vztahům a jejich vlivu na společenstva, především pokud jde vliv ztráty jednotlivých druhů, což je v dnešní době bohužel poměrně běžný fenomén. Až doposud se přitom podobné věci studovaly především pomocí počítačových modelů.

Paolo Biella z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a z italské University of Milano-Bicocca a jeho spolupracovníci uskutečnili experiment v reálném prostředí, v jehož průběhu z lokálního společenstva postupně odstranili čtyři běžné druhy rostlin se strategií generalisty. Zkoumali přitom vliv ztráty druhů a s nimi i příslušných ekologických vztahů na společenstvo, společně se vznikem nových vztahů ve společenstvu. Výzkum proběhl na čtyřech vybraných lokalitách v těsné blízkosti Českého Krumlova v jižních Čechách. Ve všech případech šlo o malé louky obklopené stromy, které podle autorů studie omezovaly případný pohyb opylovačů v širším okolí. 

Výsledky studie ukázaly, že simulované lokální vymření rostlin generalistů ve společenstvu vede k rychlejšímu mizení dalších druhů a mezidruhových vztahů v tomto společenstvu, než předpovídají teoretické modely. Autoři jsou přesvědčeni, že tyto modely v dnešní podobě předpovídají lokální vymírání druhů a mizení mezidruhových vztahů často chybně. Zároveň docházelo k rychlému uspořádání nových vztahů v dotyčném společenstvu. Tyto změny v mezidruhových vztahů se přitom týkaly více těch druhů opylovačů, které navštěvují více druhů rostlin, tj. jak druhy rostliny, které simulovaně „vymřely“, tak i druhy rostlin, které ve společenstvu zůstaly – a méně se týkaly opylovačů, kteří navštěvují jen úzké spektrum rostlin.

  

Biella, P., Akter, A., Ollerton, J., Nielsen, A., Klečka, J. 2019. An empirical attack tolerance test alters the structure and species richness of plant-pollinator networks. Functional Ecology online srpen 2020.

Kontakt: Paolo Biella (paolo.biella at entu.cas.cz)


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.