Co ovlivňuje rozložení diverzity epifytických lišejníků v Evropě?

V krajině je na první pohled jasné, že biodiverzita není rozložená rovnoměrně. Pro úspěšné předpovědi odpovědí společenstev na změny v prostředí, například v důsledku oteplování, je přitom nezbytné odhalit faktory, které rozložení biodiverzity určují. Naše znalosti o uspořádání biodiverzity v prostředí tradičně vycházejí z druhového složení anebo druhové bohatosti. Zároveň se ale ukazuje, že taxonomická, funkční a fylogenetická diverzita mohou na změny prostředí reagovat různým způsobem. Proto je žádoucí rozlišit faktory, které se podílejí na změnách těchto jednotlivých typů diverzity. 

Francesco de Bello z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a a španělského centra Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-GV-UV) a jeho spolupracovníci zkoumali uspořádání biodiverzity v souvislosti s klimatickým, latitudinálním a longitudinálním gradientem v rámci Evropy. Zaměřili se přitom na společenstva epifytických lišejníků celkem 23 bukových lesů v šesti evropských zemích – ve Francii, Itálii, Rakousku, Slovensku, Španělsku a Švédsku. Vybrané země představují rozsáhlý gradient latitudinální, longitudinální, teplotní, srážkový i gradient teplotní a srážkové sezonality. Badatelé určili taxonomickou, funkční a fylogenetickou diverzitu zmíněných společenstev a zjišťovali jejich vztah k vybraným faktorům prostředí. 

Ukázalo se, že funkční diverzita a klimatické faktory určují taxonomickou a fylogenetickou diverzitu společenstev lišejníků, přičemž fylogenetickou diverzitu utvářejí i prostorové faktory. Klíčovou roli přitom v případě funkční a fylogenetické diverzity hraje rozsah teplot během dne a noci, zatímco u taxonomické diverzity jde o srážky ve srážkově nejbohatším měsíci. Autoři studie dospěli k závěru, že funkční diverzita vysvětluje část proměnlivosti taxonomické a fylogenetické diverzity společenstev lišejníků na širší geografické škále, jako je například celý kontinent. Výstupy výzkumu mohou přispět k hodnocení a předpovědím odpovědi společenstev na změny faktorů prostředí.

 

Hurtado, P., Prieto, M., de Bello, F., Aragon, G., Lopez-Angulo, J., Giordani, P., Diaz-Pena, E.M., Vicente, R., Merinero, S., Kosuthova, A., Benesperi, R., Bianchi, E., Mayrhofer, H., Nascimbene, J., Grube, M., Wedin, M., Westberg, M., Martinez, I. 2020. Contrasting Environmental Drivers Determine Biodiversity Patterns in Epiphytic Lichen Communities along a European Gradient. Microorganisms 8: 1913.

 Kontakt: Francesco De Bello (fradebello at ctfc.es) 


O přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.