SOČ: Cytogeografie a morfologická proměnlivost blatouchu bahenního (Caltha palustris) v ČR

Blatouch je dobře známá a snadno poznatelná rostlina mokřadů, o jejíž vnitrodruhové proměnlivosti se překvapivě málo ví. Z území ČR jsou uváděny čtyři poddruhy, které se mají lišit jak morfologicky, tak rozšířením a ekologickými nároky. Mimo jiné jsou pro tyto poddruhy také uváděny různé počty chromozomů a potenciálně tedy i obsah DNA. Průtoková cytometrie je dnes běžně používaná metoda, která umožňuje poměrně jednoduše a rychle určit obsah DNA u velkého množství vzorků. Samozřejmým začátkem práce je literární rešerše tématu v celé Evropě. Hlavním cílem je pak za pomoci průtokové cytometrie zjistit variabilitu (mezipopulační i případnou vnitropopulační) v počtu chromozomů/obsahu DNA a zmapování rozšíření jednotlivých cytotypů (skupin populací lišících se počtem chromozomů) v ČR, případně menším, ale dobře vymezeném území. V případě předpokládaných zajímavých výsledků bude následovat další výzkum rozlišených skupin a hledání rozdílů jak v morfologických vlastnostech, tak ekologických nárocích. Lze předpokládat i použití dalších molekulárních metod pro zodpovězení otázek vzniku a vzájemného vztahu jednotlivých cytotypů a rozšíření výzkumu na celou (střední) Evropu.

Vedoucí práce: Ing. Milan Štech, Ph.D. (stech_at_prf.jcu.cz)
Katedra: botaniky (Na Zlaté stoce 1, České Budějovice)
Zaměření práce: kombinace terénu a laboratorní práce
Předpokládaná hodinová dotace: 7 - 9 hodin/týden
Souvislost praxe: může být rozdělená do definovaných bloků
Znalost anglického jazyka: úplný začátečník
Další informace: ochota jezdit do terénu v době květu blatouchuO přírodovědě.cz

Centrum pro přírodovědné vzdělávání jsme založili primárně pro propagaci a podporu studia učitelství v deficitních aprobacích na PřF JU, pro podporu dalšího vzdělávání učitelů, pro spolupráci se SŠ a také mimoškolními vzdělávacími institucemi a jako popularizačně-edukační portál.