Představujeme pracovní skupinu ekologie obnovy

Při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina, zabývající se tématem ekologie obnovy. Sdružuje nejen část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie věd, ale i členy nevládních neziskových organizací. Spolupracujeme s řadou institucí u nás i ve světě.

Obor ekologie obnovy (restoration ecology) v sobě spojuje ekologickou teorii a praktické aplikace, směřující k obnově narušených, degradovaných nebo i zcela zničených ekosystémů. Jedná se o poměrně mladou vědeckou disciplínu. Je dobré rozlišovat vědecký obor, tj. ekologii obnovy, a jeho praktické aplikace, tj. ekologickou obnovu. Ekologická obnova se ve velké míře spoléhá na přirozenou, spontánní sukcesi, tj. samovolné zarůstání nějakého narušeného místa. Sukcese, ať zcela spontánní či řízená, je základním ekologickým procesem, se kterým je nutné počítat v každém projektu obnovy

Českobudějovické pracoviště patří v tomto oboru k předním v Evropě. Dnešní význam je podtržen mj. direktivou Evropské unie, podle které má být do r. 2020 v každé členské zemi obnoveno minimálně 15 % narušených nebo zničených ekosystémů.

Pracovní skupina ekologie obnovy se pod odborným vedením Karla Pracha a Kláry Řehounkové zabývá různorodými tématy. Jedním ze zásadních oblastí výzkumu je obnova těžbou narušených míst, jako jsou pískovny, kamenolomy, těžená rašeliniště či výsypky. Studiu výsypek po těžbě uhlí se dlouhodobě věnuje Karel Prach. Spontánní obnovou pískoven a vlivem přímého okolí pískovny na kolonizaci cílovými, ale i nežádoucími druhy se zabývá Klára Řehounková. Porovnáním technické rekultivace a spontánní sukcese na pískovnách se v současné době ve své disertační práci zabývá Lenka Šebelíková. Sukcesi vodní a mokřadní vegetace v těžbou narušených územích v rámci své disertační práce studuje Anna Müllerová. Mezi další témata patří například výzkum sukcese na opuštěných polích, či obnova květnatých luk. V posledních několika letech se do zájmu pracovní skupiny dostaly i vojenské prostory a vliv velkých býložravců na vývoj a složení vegetace. Dále také projekt zakládání květnatých pásů v městském prostředí, na kterém skupina spolupracuje s německými kolegy. 

Nabídka SOČ práce:  

Kontakt: Pracovní skupina ekologie obnovy, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Na Zlaté stoce 1, 370 05 České Budějovice, tel: +420 389 032 345, http://www.ekologieobnovy.cz/CZ/https://www.facebook.com/ekologieobnovy/


Vybrané publikace:

Mudrák O., Fajmon K., Jongepierová I. & Prach K. 2018. Mass effects, clonality, and phenology but not seed traits predict species success in colonizing restored grasslands. Restoration Ecology, on line.

Řehounková K., Lencová K. & Prach K. 2018. Spontaneous establishment of woodland during succession in variety of central European disturbed sites. Ecological Engineering 111: 94-99.

Prach K. 2017. Ekologická obnova v krajinném měřítku. In: Fanta J., Macková J., Petřík P. (eds.) Krajina a lidé, pp. 94-98. Academia, Praha.

Prach K., Tichý L., Vítovcová K. & Řehounková K. 2017. Participation of the Czech flora in succession at disturbed sites: quantifying a species' colonization ability. Preslia 89: 87-100.

Prach K., Török P. & Bakker J.D. 2017. Temperate grasslands. In: Allison S.K. and Murphy S.D. (eds.) Routledge handbook of ecological and environmental restoration, pp.126-141. Routledge London and New York.

Special issue časopisu Environmental Science and Pollution Research, které vzniklo z 9. Evropské konference o ekologii obnovy (3. - 8. srpna 2014 v Oulu, Finsko) a které editovali Karel  Prach a Anne Tolvanen. Téma: How can we restore the biodiversity and ecosystem services in mining and industrial sites?

Horáčková M., Řehounková K. & Prach K. 2016. Are seed and dispersal characteristics of plants capable of predicting colonization of post-mining sites? Environmental Science and Pollution Research 23: 13917-13625


O přírodovědě.cz

Edukačně-popularizační portál Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích určený pro středoškoláky, jejich vyučující, ale i veřejnost. Představujeme zde naše aktivity, výzkumy a objevy.